Теории за имунния отговор

Публикувано за първи път в Годишник на Българска асоциация по клинична имунология, 2012 г., стр. 72-76.

Историческото развитие на имунологията като наука е пряко свързано с постиженията на микробиологията и знанията за причините и механизмите на инфекциозния процес. В хода на натрупването на нови факти, осъществено чрез откриването на нови методи за изследване, се формират и различни теории за имунния отговор, като техните постулати са в основата на съвременната имунология.

Познанията, свързани с резистентността към инфекциозните заболявания са в основата на класическата имунология. Например вариолизация е била практикувана много години преди Edward Jenner да установи, че инокулацията със секрет от кравешка шарка може да предпазва от заразяване с „едра шарка”. Това научно постижение го превръща в „баща” на имунологията. Последващите изследванията на Louis Pasteur върху имунизацията против антракс, холера, бяс, както и на Robert Koch за имунитета срещу туберкулозата обогатяват в значителна степен познанията за участието на имунната система в инфекциозния процес  (1).

Натрупването на всички тези научни факти води лекарят Paul Ehrlich, асистент в Института по Инфекциозни Болести – Robert Koch, през 1900 г. да формулира и ранната концепция за селективната теория, известна като: Теория за страничните вериги. Тя възниква в опит да се обясни произхода на антителата в серума на човек и гласи, че „всяка клетка от кръвта има голямо разнообразие от рецептори”, които Ehrlich нарича „side-chain” рецептори. Според него „странични вериги” са протеини, които „изпъкват” на повърхността на имунните клетки и служат за залавяне и инактивиране на чуждите инфекциозни агенти, както и за внасяне на хранителни вещества в самите клетки (2). Тези повърхностни вериги (рецептори) свързват чуждите антигени чрез комплементарно взаимодействие на принципа „ключ-ключалка” (по подобие на концепцията на Emil Fischer за ензим-субстратната реакция).

Свързването на чуждия антиген със страничните вериги чрез случайно проявен афинитет, води до изхвърляне на комплекса (антиген-рецептор) в циркулацията, като на мястото му се появяват нови рецептори върху клетъчната повърхност (1). Ehrlich твърди, че „страничните вериги” се произвеждат преди срещата с антигена и че могат да се формират към почти всяка органична структура (3).

По-късно, през 30-те и 40-те години на миналия  век, се натрупват експерименти, противоречащи на горната концепция и се зараждат различни хипотези, които се опитват да оборят теорията на Ehrlich за страничните вериги. Характерен за тях е постулатът, че антигенът играе централна роля в определяне специфичността на антителата. Те са наречени „Инструкционални теории” и според тях антителата се синтезират като използват антигена за матрица (инструктор).

Първата такава теория е постулирана от F. Breinl и F. Horowitz през 1930 г. и тя гласи, че „конфигурацията” на антителата се формира след срещата с антигена и тя е комплементарна на съответния антиген (1). Linus Carl Pauling доразвива тази теория, според която при свързването си с антигена, антитялото търпи конформационни промени, за да си „напасне” към него (2).

В този период от развитието на имунологията се смята, че всички антитела са еднакви  и само антигенната им специфичност е различна.

През 50-те години продължават търсенията за същността на имунния отговор. Niels Kaj Jerne предлага: Теорията за естествения подбор при антитялообразуването. Същността на тази теория е, че целият репертоар от антитела в организма се произвежда непрекъснато и в ниски количества. Когато антигенът проникне в организма, той се свързва  към съответното му антитяло. Това води до продукция на копия на антитялото.

Тази теория е началната стъпка в обяснението на  основни понятия в имунологията като  имунологичната памет и логаритмично нарастване в образуването на антитела при първичния и вторичен имунен отговор, но точните механизми на процесите все още не са известни (3).

Изказаните от Jerne  научни идеи за антитялообразуването, функционалната мрежа антитела – лимфоцити и мрежата на идиотип-антиодипните антитела му носят Нобелова награда за медицина и физиология през 1984 година, заедно с колегите му Georges J.F. Köhler и César Milstein за създаването на хибридомната техника за получаване на моноклонални антитела (1).

През 1956 г. David Wilson Talmage формулира Клетъчно-селекционната теория за антитялообразуването (4). Според него, основна роля в имунния отговор имат „различните видове клетки”, а не имуноглобулиновите молекули и всъщност „антигенът взаимодейства специфично с рецептори на определени клетки, които в последствие са избрани да се размножават” (3). Тази теория става основа, върху която по-нататък  F.M. Burnet изгражда своята теория за клоналната селекция.

След откриването на структурата на ДНК, РНК през 60-те години на 20 век, се натрупват множество научни факти за протеиновата синтеза, което дава нов поглед върху проблема как могат да се произвеждат антитела срещу почти всеки антиген попаднал в организма. В този период молекулярната биология става все по-тясно свързана с имунологията (5).

Повратна точка в развитиетo на имунологията и разбиране на механизмите участващи в имунния отговор настъпва през 1960 г., когато Frank MacFarlane Burnet предлага съвременната  Клонално селекционната теория, безспорно развита на основата па предхождащите научни хипотези и теории в имунологията (1).

Според нея „специфичността на имунния отговор се обуславя от способността на неговите продукти (антитела и лимфоцити) да разпознават определени чужди молекули (антигени)”. Теорията предлага отговор на следния основен въпрос: „Тъй като имунната система на човек разпознава хиляди чужди антигени как се осъществява отговорът срещу всеки един от тях?„

Този отговор се съдържа в формулираните 5 постулата:

1) Огромен брой специфични антитела и лимфоцити съществуват преди какъвто и да е контакт с чужд антиген.

2) Лимфоцитите, участващи в имунния отговор, имат антиген-специфични рецептори по повърхностните си мембрани. При В лимфоцитите рецепторите са молекули, носещи същата специфичност както антитялото, което клетката в последствие ще продуцира и секретира.

3) Всеки лимфоцит носи на повърхността си рецептори с една единствена специфичност.

4) Имунокомпетентните лимфоцити, свързани с чуждородния антиген посредством повърхностните си рецептори, при подходящи условия пролиферират и се диференцират в клетъчни клонове, произвеждащи антитела (имуноглобулини) с определена специфичност. Ако бъдат разпознати няколко области на един антиген, няколко различни клетъчни клона ще продуцират антитела. Техният общ сбор ще представлява специфичен антисерум срещу този антиген, но съставен от сбор от антитела с различна, по-тясна, специфичност.

5) Циркулиращите собствени антигени, достигащи лимфоидната система преди определен стадий на нейната зрялост, изключват онези клетки, които ги разпознават специфично. В резултат на това имунен отговор срещу собствените антигени не настъпва (6).

Клонално селективната теория за имунния отговор има революционен ефект и променя изцяло погледа върху имунната система и начина на изучаването й. Теорията е потвърдена след това многократно от различни научни открития, като например създаването на моноклоналните антитела, и в момента е считана за парадигма в модерната имунология.

През 1996 г. Polly Matzinger, чиято цялостна работа предлага нов поглед върху това как функционира имунната система, формулира своята теория за „ролята на сигналите за опасност”, наречена „Danger hypothesis”.  Идеята на Matzinger се заражда от факта, че тогавашната теория за разпознаване на „свое” от „чуждо” не отразява промените, които настъпват при растежа и развитието на организма (4). Тя задава въпроса какво се случва, когато “своето” се промени? Повече за тази най-нова теория за имунния отговор можете да прочетете тук.

Натрупването на нови данни в имунологията – теоретични и експериментални, се съпровожда с възникването на нови хипотези и теории, водещи до разгадаване на интимните механизми на имунните реакции и опитващи се да обяснят същността на молекулни и клетъчни взаимодействия. Бъдещето винаги ще води до появата на нови хипотези и теории, даващи актуален поглед върху имунологичните процеси.

Референции:

  1. Cruse, J.M., Lewis, R. Atlas of immunology, second edition. CRC Press LLC. 2004. 2: 1-25.
  2. Стайтс, Д.П., Тер, Е.И., Парслоу Т.Дж. Обща и клинична имунология. Първо издание под редакцията на проф. Д-р Хр. Тасков, д.м.н. НЦЗПБ. 1997. 1: 1-6.
  3. Roitt, I. Essential Immunology. Oxford – Blackwell Scientific Publications. 1994. р: 31.
  4. Matzinger, P. Essay 1: The danger model in its historical context. Scand. J. Immunol. 2001. 54: 4-9.
  5. Kuby, J. Immunology, 5th edithion. 8536d_ch01_001-023 8/1/02 4:25 PM Page 1 mac79 Mac 79:45_BW:Goldsby et al. / Immunology 5e. 1: 1-4.
  6. Бенджамини, Е. и Лесковиц, С. Имунология – кратък курс. Второ издание под редакцията на проф. д-р Б. Петрунов д.м.н. A John Wiley & Sons inc. Publication. 1992. 2: 6-8.

Едно мнение за “Теории за имунния отговор

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s